Filter Bags Replacement

งานเปลี่ยนถุงกรองฝุ่น เป็นงานที่เหนื่อยและสกปรก เนื่องจากต้องทำงานกลางภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดและสัมผัสกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากในระหว่างการถอดถุงและตะแกรงฝุ่นออก ผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องสวมชุดและหน้ากากป้องกันฝุ่นเพื่อป้องกัน ทางบริษัทฯ มีบริการเปลี่ยนถุงกรองฝุ่นให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานของลูกค้าต้องมาดำเนินการเอง เนื่องจากทีมงานของทางบริษัทฯ มีต้นทุนในการทำงานที่ต่ำกว่า โดยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับจำนวนถุงกรองฝุ่นเป็นหลัก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ ใบละ 200 – 500 บาท

Remove Blow Tubes

Remove Blow Tubes

Replace Filters

Replace Filters

Finish

Finish