Spray Booth

Existing Spray Booth

Existing Spray Booth

ตู้พ่นสี ส่วนใหญ่จะใช้ม่านน้ำในการจับละอองสี และกลิ่นทินเนอร์ แต่ในบางงานก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังเช่นในกรณีนี้  บริเวณที่มีการพ่นสีชิ้นงานอยู่บนชั้น 2 และไม่ได้ถูกออกแบบระบบน้ำดีน้ำเสียไว้ก่อน การติดตั้งท่อจ่ายน้ำและปล่อยน้ำทิ้งทำได้ค่อนข้างลำบาก เพราะต้องเจาะพื้นคอนกรีต ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงออกแบบตู้พ่นโดยใช้แผ่นกรองอากาศแบบแห้งในการจับละอองสีแทน ส่วนเรื่องกลิ่นในงานนี้ไม่มี เนื่องจากใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสีที่จะใช้พ่น โดยแผ่นกรองแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 เป็นแผ่นกรองหยาบใช้ตะแกรงอลูมิเนียมสามารถถอดล้างได้ ชั้นที่ 2 เป็นแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ สามาถกรองละเอียดได้มากขึ้น และถอดล้างได้เช่นเดียวกัน ชั้นที่ 3 เป็นกรองละเอียดมาก ใช้ใยแก้วในการกรองไม่สามารถถอดล้างได้

New Spray Booth

New Spray Booth

3 Levels Filter

3 Levels Filter

Aluminium Filter

Aluminium Filter

Synthetic Fiber Filter

Synthetic Fiber Filter

Glass Fiber Filter

Glass Fiber Filter

แผ่นกรองอากาศชั้นที่ 3 ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จะเห็นได้ว่าละอองสีจะติดอยู่ที่ด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงฝุ่นขนาดเล็กๆ บางส่วนติดอยู่ในเส้นใย และบางส่วนหลุดออกมาได้

Front Side

Front Side

Back Side

Back Side