Siam Steel Mill Services Plant 1

อาคารสแลก เป็นอาคารที่ใช้สำหรับเทสแลกที่เกิดจากเตาหลอมเหล็ก นำมาเททิ้งแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงถึงระดับหนึ่ง จึงเติมน้ำลงไปเพื่อทำให้สแลกเย็นสนิท ก่อนที่จะนำออกไปบดแยกเหล็กที่ปะปนอยู่ในสแลก แล้วนำเหล็กเหล่านนั้นกลับมาหลอมใหม่อีกครั้ง ฝุ่นและควันในอาคารมีความร้อนสูงถึง 110 องศาเซลเซียส