Filter Bags

ถุงกรองฝุ่น ทำหน้าที่แยกฝุ่นที่ถูกดูดปะปนมากับอากาศจากแหล่งกำเนิกฝุ่น ให้เหลือเพียงอากาศสะอาดผ่านออกไป ถุงกรองฝุ่นผลิตขึ้นจากเส้นใย Polyester มีสีขาวมีโครงตาข่ายด้านในเพื่อยึดเส้นใยที่ถักทอขึ้นแบบสุ่มทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆกระจายตัวกันออกไปในแต่ละชั้นของเส้นใย โดยที่ช่องว่างหรือรูพรุนเหล่านี้จะไม่อยู่ตรงกันในแต่ละชั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่ารูพรุนในชั้นแรกหลุดผ่านออกมาก็จะมาติดอยู่กับเส้นใยในช้ันถัดมาด้านใน

Bag mounting on cell plate

ถุงกรองฝุ่นเป็นรูปทรงกระบอกแบบปากเปิดก้นปิด เมื่อถูกติดตั้งเข้ากับรูเจาะ (Cell Plate) แผ่นสปริงด้านในปากถุงจะกดรัดเข้ากับรูเจาะได้อย่างแน่นหนา ขนาดรูเจาะที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผู้ผลิตถุงกรองฝุ่นจะคำนวณขนาดปากสปริงของถุงตามขนาดของรูเจาะ ถ้ารูเจาะเล็กกว่าขนาดปากถุงเมื่อติดตั้งจะไม่สามารถใส่ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้ารูเจาะใหญ่กว่าปากถุงก็จะหลวมและหลุดได้ ล้วนแล้วแต่ทำให้ฝุ่นรั่วออกไปสู่ภายนอกได้

 

Dust Cake

ถุงกรองฝุ่นใหม่เมื่อเริ่มใช้งานอาจจะมีฝุ่นหลุดลอดออกไปได้ เนื่องจากที่ผิวด้านนอกของถุงกรองฝุ่นยังไม่มีการสะสมของชั้นฝุ่น (Dust Cake) ที่มากพอจะช่วยปิดรูพรุนของถุงกรองฝุ่น ดังนั้น ในตอนเริ่มแรกนั้นควรลดความถี่ในการเป่าทำความสะอาดถุงกรองฝุ่นลง เพื่อให้ Dust Cake มีความหนาเพียงพอ 

ถุงกรองฝุ่นรูปทรงกระบอก
ก้นถุงกรองฝุ่นจะยาวกว่าตะแกรง
ปากถุงกรองฝุ่น