Drop Box/Spark Arrestor

Drop Box

Drop Box ถูกนำมาใช้แยกเม็ดเหล็กออกจากฝุ่นที่ดูดออกจากเครื่อง Shot Blast โดยติดตั้งแผ่นเหล็กขวางทิศทางการไหลของอากาศ ทำให้แนวการไหลของอากาศเป็นรูปตัวยู เม็ดเหล็กที่มีน้ำหนักมากว่าฝุ่นจะปะทะเข้ากับแผ่นเหล็กและตกลงด้านล่าง ในขณะที่ฝุ่นจะไหลไปในทิศทางเดียวกับอากาศ เข้าสู่ท่ออีกด้านหนึ่งของ drop box

Drop Box มีค่า pressure drop ต่ำ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกขนาดของพัดลมดูดฝุ่นมากนัก ติดตั้งง่าย และราคาถูกกว่าไซโคลน ผนังไม่ทะลุ เนื่องจากความเร็วลมที่ไหลผ่านมีค่าต่ำ ทำให้การสึกหรอจากการขัดสีของฝุ่นมีน้อย หลักการออกแบบ drop box ต้องทราบปริมาตรลมไหลผ่าน (CMM) แล้วคำนวณหาขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง โดยกำหนดค่าความเร็วลมภายใน drop box เท่ากับ 1 เมตรต่อนาที

Drop Box 3
Drop Box 4

Furnace Spark Arrestor 

Spark Arrestor ก็คือ Drop Box นั่นเอง แต่เรียกชื่อต่างออกไปตามลักษณะงานที่นำไปใช้ ซึ่ง spark arrestor จะใช้สำหรับดักสะเก็ดไฟ หรือ เม็ดฝุ่นที่ติดไฟ เพื่อป้องกันไฟไหม้ที่ถุงกรองฝุ่น หลักการทำงานก็เช่นเดียวกันกับ drop box ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว สะเก็ดไฟจะปะทะกับแผ่นเหล็กที่ขวางทางไหลของอากาศ ทำให้สะเก็ดไฟดับ และตกลงด้านล่าง การออกแบบจะใช้ความเร็วลมต่ำกว่า 1 เมตรต่อนาที เนื่องจากสะเก็ดไฟมีขนาดและน้ำหนักน้อย ดังนั้น การที่สะเก็ดไฟจะตกลงด้านล่างได้ ภายใน spark arrestor ต้องมีความเร็วลมต่ำมาก ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกใช้ค่าความเร็วลมเป็นเท่าไรนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ปริมาตรลมไหลผ่าน พื้นที่ติดตั้ง เงินลงทุน เป็นต้น 

Drop Box 2
Drop Box 1